Ponuka

Kurzy:

 1. Asertivita, zvládanie hnevu
 2. Efektívny výber pracovníkov
 3. Time management
 4. Neverbálna komunikácia
 5. Stres management, profesionálna vizáž
 6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou
 7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami
 8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku
 9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti
 10. Emočná inteligencia
 11. Presvedčivý prejav
 12. Verejné vystúpenie
 13. Profesionálna asistentka

7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami

Čas: od 8:30 do 16:30 hod. (celkový čas – 2 dni)
Cieľ aktivity (očakávaný výsledok): Pochopiť, že muž potrebuje súťažiť a žena pomáhať. Naučiť sa, ako má žena dosiahnuť v mužskom prostredí duševný pokoj bez zahanbovania a obviňovania. Naučiť sa rešpektovať prirodzené rozdiely. Využitie tohto poznatku na zvyšovanie výkonnosti jednotlivcov. Využitie tohto poznatku vo vzťahu ku klientom.
Skúsenosti: Pochopenie rozdielov v myslení a emocionalite malo u jednotlivcov za následok elimináciu vnútornej nespokojnosti a urážlivosti, zefektívnenie výberu štylistických prostriedkov pri tvorbe požiadavky smerom k druhému pohlaviu, ako i lepšie ocenenie snáh toho druhého. Celkovo jednotlivci avizovali uvoľnenie napätia vo vzťahoch na pracovisku i v rodine.
Cieľová skupina: Hlavne ženy – manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci obchodných tímov, vedúci marketingových oddelení, lektori a školitelia, predajcovia a obchodníci, koordinátori výstav a workshopov, majitelia firiem, podnikatelia, konatelia, pracovníci personálnych oddelení, špecialisti pre nábor a výber pracovníkov, personálni konzultanti
Obsahová náplň:
 • mužsko-ženský prekladový slovník
 • špecializácia podľa typu práce
 • motivácia jednotlivca podľa pohlavia
 • žena nadriadená
 • muž nadriadený
 • fungovanie zmyslov u jednotlivých pohlaví
 • rozdielnosť v emocionalite
 • rozdielnosť v myslení
 • odlišnosť postojov
 • priame a nepriame vyjadrovanie
 • nácvik efektívnej komunikácie
 • ako motivovať k činu muža
 • ako motivovať k činu ženu
Veková kategória: Dospelí
Typ aktivity (metodika): Tréning (kooperácia v skupine, formulácia cieľa, plánovanie konkrétnych termínov, súťaž, testy, interview, diskusia, parafrázovanie, anketa, kvíz, hry, dramatizácia (akčné učenie, hranie rolí), asertívne techniky, tvorba koláží, negácia, aktívne počúvanie, nácvik empatie, analýza postojov, vizualizácia)
Kategória: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (rozvoj osobnosti, motivácia a motivačné programy, vedenie ľudí)
Marketing a obchod (úspešný predajca a obchodný zástupca, marketingová komunikácia, priamy marketing)
Manažment (vedenie, hodnotenie a kontrola)
Lektor: Mgr. Martina Klesniaková


Naspäť