Úvod

Rovnováha – manažérske vzdelávanie a poradenstvo zamerané na akcelerovaný výkon osobnosti. Od roku 2001 sa systematicky zameriavame na emocionálny rozvoj osobnosti človeka, manažéra, zamestnanca, študenta či dieťaťa. Kurzy i osobné konzultácie sú pripravené tak, aby čo najviac pomohli klientovi pri riešení jeho osobných, rodinných alebo pracovných problémov. Cieľom je naučiť absolventov dosahovať vysoké pracovné nasadenie, dosiahnuť všestranný osobný rast, zvýšiť tvorivosť a pokojné zvládanie každej stresovej situácie. Pre efektívne riadenie sú rozhodujúce sociálno-psychologické aspekty manažmentu. Umenie jednať s ľuďmi, ich účinné ovplyvňovanie a motivovanie, je nevyhnutným predpokladom kompetencie manažerov. Týmto skutočnostiam je preto venovaná zvýšená pozornosť vo všetkých oblastiach manažérskeho vzdelávania. Zaoberáme sa technikami zameranými na učenie, sebapoznávanie, poznávanie druhých, ale aj na zdokonaľovanie komunikačných schopností. Nevynechávame ani zručnosti nevyhnutné pre vedenie ľudí či techniky zamerané na zlepšenie tímovej spolupráce a tvorivosti.