Ponuka

Kurzy:

 1. Asertivita, zvládanie hnevu
 2. Efektívny výber pracovníkov
 3. Time management
 4. Neverbálna komunikácia
 5. Stres management, profesionálna vizáž
 6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou
 7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami
 8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku
 9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti
 10. Emočná inteligencia
 11. Presvedčivý prejav
 12. Verejné vystúpenie
 13. Profesionálna asistentka

Poradenstvo:

Zameriava sa na negatívne systémy presvedčení, ktoré brzdia akcelerovaný výkon osobnosti. Termín „kineziológia“ má svoj základ v gréckom slove „kinesis“, čo významovo značí náuka o pohybe. V šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia chiropraktik Dr. George Goodheart vypracoval v USA základy kineziológie. Objavil, ktoré svaly súvisia s energetickými cestami, meridiánovým systémom, ktorý je známy z akupunktúry. Vznikla praktická syntéza západnej a východnej medicíny a filozofie. Neskôr Gooheartov žiak, Dr. John F. Thie, rozpracoval koncepciu svalov a zostavil učebný plán „Touch for Health“, ktorý sa stal svetoznámym. V 70-tych rokoch Dr. Paul Dennison vypracoval systém s názvom „Brain Gym“ – gymnastika mozgu. Tieto jednoduché telesné cvičenia pomáhajú deťom rozvinúť ich tvorivosť a zrušiť ťažkosti pri učení. Cvičenia sa stali známymi pre ľudí v rôznych povolaniach a rozvinuli ich v školstve, hudbe, športe i v manažmente. Vývojom sa vyšpecifikovalo niekoľko oblastí kineziológie. Jeden zo systémov je One Brain systém, ktorého zakladateľom je Gordon Stokes. Systém sa zameral na odstraňovanie emocionálnych blokov. Systém One Brain sa stal základom pre Three In One Concepts. Táto koncepcia sa prednáša aj na Slovensku.

Kineziológia úspešne odblokováva negatívnu energiu obmedzujúcu energetické prúdy v mozgu, ktoré vyvolávajú svalové napätia prejavujúce sa rôznymi poruchami u detí školského i predškolského veku, ako sú napríklad dyslexia (neschopnosť vnímať zmysel písaného textu), dysgrafia (vývojovo znížená schopnosť naučiť sa správne a dobre písať), hypertonus (nadmerné napätie svalstva), hyperaktivita, zajakávanie, pomočovanie, časté maródovanie a pod. Metóda sa však neponúka iba deťom, ale úspešne oslovuje aj psychicky a citovo labilných dospelých jedincov spravidla frustrovaných zo samých seba, zo svojho neúspešného života a, samozrejme, z blízkeho okolia. Manažérom a ľuďom s vysokým pracovným nasadením pomáha metóda zvýšiť sústredenie pri práci, odstrániť stres z pracovného nasadenia a zlepšuje možnosti tvorivého myslenia, originalitu. Nezanedbateľnou súčasťou sú možnosti odstránenia problémov a strachu zo šoférovania, lietadiel, výťahov, telefonovania, verejného vystúpenia, z nadriadeného. Zvyšujú sa možnosti ľahšieho prijímania nových informácií, učenia sa cudzích jazykov, znižuje sa napätie na pracovisku i v rodine.

Kineziológia so zreteľom na to, že eviduje psychické poruchy, osciluje medzi oblasťou alternatívnej psychológie a alternatívnej medicíny. Úspešné navodenie vnútornej energetickej harmónie sa podľa metódy neuskutočňuje iba činnosťou facilitátora, ale i aktívnym zapojením žiadateľa. Pacient pracuje metódou vizualizácie, ktorá je spravidla prítomná vo všetkých typoch alternatívnej psychoterapie. Vizualizácia, resp. intenzívne predstavovanie si chcenej situácie vedie k tomu, že pacient verí i v jej uskutočnenie. Pre jedinca sa tak otvárajú nekonečné možnosti, ktorých režisérom je iba človek. Tento druh autosugescie, opierajúcej sa o presvedčenie, že každá myšlienka (vypovedaná, myslená) má svoju váhu a miesto v celom vesmíre, je vlastne novodobým druhom psychologickej terapie. Táto psychotechnika ponúka ľuďom možnosť odbremeniť sa od nežiaducich minulých vplyvov, zážitkov, výčitiek. Uzdravujúcim činiteľom je tu iba človek sám. Posudzuje a spätne hodnotí minulosť, pričom sa oslobodzuje z konfliktov, zo stresov a z previnení. Kineziológia takto posúva človeka z role obete do funkcie aktívneho tvorcu svojho života.